دیوار چین

سه کاربرد مهم دیوار چین در چین قدیم

1. برای مقابله در برابر متجاوزان و غارتگران، محافظت از امنیت مناطق مرزی و همچنین امنیت زندگی و محصولات مردم کشور؛ که این کار  وظیفه اصلی دیوار بزرگ چین بود. در زمان جنگهای دوره بهار و پاییز، دیوار چین بیشتر به منظور مقابله متقابل میان دولتهای محلی به کار میرفت. اما پس از یکپارچه شدن چین توسط «چین شی هوانگ»، دیوار چین بیشتر برای پیشگیری از مزاحمت و تجاوز تاتارها به کار می رفت. در بسیاری از سلسله های پس از آن نیز، دیوار چین اکثرا برای جلوگیری از تجاوز اقوام چادرنشین به داخل کشور  توسط حکمرانان محلی استفاده می شد. در رابطه با این کاربرد، دیوار چین در حقیقت کاربردهای بسیار گسترده ای داشته که در طول دوره زمانی بسیاری از سلسله های حاکم بر چین، توانایی به قدرت رسیدن رژیم های حاکم، توانایی پیشبرد تولیدات، با کاربرد امنیتی دیوار چین رابطه جدایی ناپذیری داشته است.
2. برای توسعه دوره بکارگیری اجباری سربازان برای آبادانی زمینهای بایر،برای حفاظت از این طرح و همچنین حمایت از توسعه تولیدات در مناطق دورافتاده؛ در زمان امپراطوری «چین شی هوانگ» همزمان با ساخت دیوار چین، درطول مسیر دیوار 12 بخش  اداری و دولتی در میان استان ها و شهرستان ها قرار دادند و علاوه بر این با توسعه رو به رشد مهاجران تولیدات کشاورزی و دامپروری نیز پیشرفت هایی داشت. منطقه تحت مدیریت هر یک از حکمرانان هر بخش نه تنها شامل منطقه درونی محدوده دیوار بزرگ، بلکه شامل مناطق دورتری از ناحیه دیوار نیز بود. در دوره حکومت چین شی هوانگ درسال 33  و پس از عقب راندن تاتارها، این بخش ها و مناطق کوچک به طور ویژه ای تجهیز شدند. در دوره امپراطوری سلسله هان، پادگان ها و زمین های کشاورزی گسترش یافت و به طور سازمان یافته ای تولیدات کشاورزی و دامپروری افزایش یافت. .این سبک توسعه استفاده از سربازان برای آبادانی زمین های بایر وهمچنین افزایش مهاجرت ها، گامی در متروک کردن مناطق دورافتاده بود و تا سالها نیز ادامه پیدا کرد. استفاده از سربازان در آبادانی زمینهای بایر و افزایش تولیدات، نیازمند محیطی با ثبات نسبی بود که در این مورد دیوار چین و برج های دیده بانی اطراف آن بهترین وسیله حفاظتی برای این مناطق تحت توسعه به شمار میرفت و باعث مقابله سریع با تجاوزات و غارت های تاتارها و سایر قومهای کوچ نشین می شد. 
3. برای حفظ ارتباطات و آمد و شدهای تجاری؛ در زمان امپراطوری چین شی هوانگ، در قسمت شمالی کشور مسیرهای مستقیم و جاده های ارتباطی عریضی که با پایتخت آن امپراطوری ارتباط داشتند ساخته شد و  همچنین در طول 12 بخش ساخته شده در طول مسیر دیوار چین نیز جاده هایی برای تبادل نامه های دولتی و رفت و آمدهای مداوم تجاری ساخته شدند که دیوار چین و برج های دیدبانی اطراف آن مستقیما به عنوان عامل مهم حفاظت و نگهداری این راه ها به حساب می آمدند. در زمان سلسله هان، مجددا مسیر ارتباطی بخش های غربی امپراطوری ساخته شدند، که رفت و آمد فرستادگان امپراطورها و رفت و آمدهای تجاری همگی از این مسیر انجام میشد. دیوار بزرگ چین و برجهای دیدبانی آن درست در امتداد این مسیر ساخته شد که برای حفاظت از این مسیر ارتباطی با غرب که بعدها به عنوان «جاده ابریشم» نامیده شد به کار میرفت.

ترجمه از ندا براتی