🀄️💡کاراکتر های زبان چینی را از راهی متفاوت و هوشمندانه یاد بگیرید.

این اپلیکیشن با روشی هوشمندانه به شما کمک میکند کاراکترهای چینی را یادبگیرید و مرورکنید.

🔘شامل کاراکترهای HSK به صورت دسته بندی شده و درس به درس.

دارای سه روش برای مطالعه:

1.یادگیری

2.تمرین

3.یادآوری


دانلود برای Android