شنبه 18 ردیبهشت ماه
ساعت 13/30 الی 15/30
تالار ناصرخسرو
کارگاه آموزشی خط به مثابه اندیشه، آراستگی فلسفه بر قامت واژه