چین کلمه‌ای فارسی است و China نیز از همین کلمه مشتق شده و در قرن ۱۳ام میلادی توسط مارکو پولو در اروپا رواج پیدا کرده است .نام چین در زبان فارسی نیز از کلمه سانسکریت چینا (चीन) آمده است .که به عنوان نامی برای این کشور در ۱۵۰ میلادی به کار رفته است.منابع

1.    Wood, Francis, Did Marco Polo go to China? (1995), p. 61. ISBN 978-0-8133-8999-8.

2.     "China", Online Etymology Dictionary

3.     "china", The American Heritage Dictionary of the English Language,Boston and New York, Houghton-Mifflin, 2000.

4.     Found in Book 2 of چاناکیا's ارته‌شاستره. (Denis Crispin Twitchett, Michael Loewe, John King Fairbank, The Ch'in and Han Empires 221 B.C. -A.D. 220, p. 20.)