روز یک شنبه دوازده مهرماه، هیاتی از دانشگاه شیامن کشور چین به ریاست پروفسور «جو چونگ شی» ریاست دانشگاه شیامن از دانشگاه شهید بهشتی بازدید کردند.

هیات چینی در این بازدید ابتدا با دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه و دکتر مسعودی معاون پژوهشی و فناوری دیدار کردند. پروفسور جو، رئیس دانشگاه شیامن در این دیدار به معرفی این دانشگاه پرداختند. سپس طرفین در خصوص زمینه های همکاری مشترک بحث و تبادل نظر نمودند. امکان ایجاد موسسه کنفسیوس در دانشگاه شهید بهشتی از طرف چینی و زمینه ایجاد کرسی زبان فارسی در دانشگاه شیامن از سوی طرف ایرانی از جمله موضوعات مورد بررسی بود.

در ادامه هیات چینی با حضور در دانشکده ادبیات و علوم انسانی از گروه زبان چینی و کلاس­های مربوطه بازدید کردند. در نشست هیات دانشگاه شیامن با استادان گروه زبان چینی دانشگاه، مقرر شد امکان بهره­گیری دانشجویان از فرصت مطالعاتی در دانشگاه شیامن و سایر زمینه­
های همکاری از جمله تبادل استاد و دانشجو از سوی طرفین پیگیری شود.